Dokumenty

Obchodní podmínky, reklamace

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Catus spol. s r.o. dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Hmotnosti, rozměry, výtěžnosti, ceny a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k přípravě jeli to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny v internetovém obchodě se mohou lišit od cen uvedených v katalogu a mohou být odlišné od cen, za které si zboží nakoupíte při osobní návštěvě společnosti CATUS spol. s r.o. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách cen u dodavatelů. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky

Zásilky (není-li dohodnuto jinak) rozváží po celé smluvní přepravce firma GEIS CZ s.r.o., až před dům zákazníka. Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli (tel.: 569 431 770-1). Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v balíku.

8. Reklamace

Veškeré rozpory ohledně kvality dodávaného zboží, počtu kusů či přepravních podmínek se řídí platným reklamačním řádem, ke stažení zde. Pro uplatnění reklamace je vždy nutné řádně vyplnit reklamační formulář, ke stažení zde, a zaslat na e-mail: info@catus.cz

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

10. Prohlášení

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s firmou Catus spol. s r.o. bez souhlasu vlastníků těchto dat.


Reklamace

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "NOZ") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

2. Vymezení pojmů

Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého jsou v záruční době (datum minimální trvanlivosti, datum použitelnosti) uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
Prodávající je společnost CATUS spol. s r. o., Kyjovská1598, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2225, IČ: 15770753 a CATUS servis, spol. s r. o., Kyjovská1598, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12846, IČ: 25284002 (dále jen dodavatel).
Kupující je subjekt, který s prodávajícím vstoupil v obchodní vztah.
Za vadu se považuje to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží z důvodu nesprávného skladování, používání, připravování a po uplynutí doby spotřeby (datum minimální trvanlivosti a datum použitelnosti).
Vady zjevné - vady zboží zjistitelné při přejímce zboží. Za zjevné vady se považuje poškození doručené zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený obal apod.), nesprávné počty přejímaného zboží (u viditelně poškozených, otevřených nebo porušených kartonů je povinnost přepočítat množství v kartonech ihned při přejímce uvést tento údaj na průvodní doklad o zboží), nesprávný druh zboží, protržené, porušené obaly, chybějící doklad nebo doklad, který neodpovídá běžným parametrům a zákonu o DPH. Kupující je povinen reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění.
Vady skryté - vady zboží zjistitelné/zjištěné až po přejímce zboží, tzv. skryté vady. Za skryté vady se považuje hmotnost a počet kusů výrobků v neporušeném a uzavřeném originálním kartonu, narušený obal výrobku v neporušeném skupinovém balení, nesprávná etiketa (pouze nesoulad etikety obalu s etiketou na skupinovém balení nebo nesoulad etikety s obsahem v balení).
Kupující je povinen reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění. Dále za vady skryté se považují vady zboží zjistitelné až při použití výrobku. Za tyto vady se zejména považují chuťová nesrovnalost při otevření výrobku, čichová nesrovnalost při otevření výrobku (odlišná vůně oproti deklaraci), vzhledová nesrovnalost - nehomogenní, ztvrdlý výrobek, zboží nebo surovina, nevyhovující barva. Kupující je povinen reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce doby minimální trvanlivosti uvedené na obalech zboží, a to jen za předpokladu, že zboží je prokazatelně skladováno za doporučených podmínek a v uzavřeném originálním obalu.
Vady odstranitelné - vady výrobku, které je prodávající schopen na své náklady odstranit u kupujícího, aniž by došlo k vrácení zboží
Vady neodstranitelné - vady výrobku, které prodávající není schopen na své náklady odstranit u kupujícího, aniž by došlo k vrácení zboží.

3. Práva a povinnosti

Při každé přejímce zboží je kupující povinen provést kontrolu zásilky - neporušenost vnějšího obalu zásilky, neporušenost a uzavřenost kartonů se zbožím (co je viditelné), fyzickou kontrolu počtu kartonů jednotlivých výrobků oproti údajům uvedeným v dodacím listě, fyzickou kontrolu přejímaného druhu/ů zboží oproti dodacímu listu.
Poškozenou nebo neúplnou zásilku není kupující povinen převzít. Důvody takovéhoto nepřevzetí uvede kupující se svým podpisem (podpisem oprávněné osoby) do přepravního dokladu.
Kupující není oprávněn přijmout pouze část zásilky. Zásilku kupující v případě zjištění vad buď celou odmítne. Jakékoli zjištěné vady (porušení zásilky, chybějící zboží, neodpovídající šarže zboží) či výhrady k doručení zásilky musí být zapsány do přepravního dokladu, který má přepravce u sebe a na který kupující potvrzuje převzetí zboží v souladu s dodacím listem.
Kupující není oprávněn uplatnit nároky ze zjevných vad zboží, pokud neprovedl kontrolu při přejímce dle shora uvedeného postupu nebo nezapsal-li do průvodního dokladu (dodacího listu) existenci zjevných vad.
Zjistí-li kupující skrytou vadu, reklamuje ji u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a to telefonicky na tel. č. +420 569 431770-5, +420 569 433 745-6 a následně písemně na adresu: CATUS spol. s r. o., Kyjovská1598, 580 01 Havlíčkův Brod, nebo emailem: info@catus.cz na základě reklamačního protokolu CATF003/2012. Výjimkou jsou vady zjevné, které musí být zaznamenány v dodacím listu při přejímce.

V písemné podobě u reklamace kupující vždy uvede:

 • název a adresa kupujícího
 • datum zjištění reklamované vady
 • datum příjmu zboží (jméno osoby, která přebírala dodávku)
 • název výrobku, šarže výrobku, datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti a datum výroby
 • množství reklamovaného zboží
 • číslo nabývacího dokladu (dodacího listu), ke kterému se reklamace vztahuje
 • konkrétní popis reklamované vady - důvod reklamace
 • jméno reklamujícího

Reklamace je prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace.
Při uznání reklamace má kupující právo na dodání nedodaného zboží, výměnu reklamovaného zboží nebo vrácení peněz včetně náhrady nákladů spojených s reklamací.
Prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout v následujících případech:

 • u zboží po ukončené době minimální trvanlivosti
 • pokud vada vznikla nevhodným skladováním nebo nedodržením pokynů stanovených výrobcem

Prodávající je povinen kupujícímu na vyžádání vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo na reklamaci zboží uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující preferuje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně doby jejího trvání.
Pro případ zamítnuté reklamace vydá prodávající kupujícímu taktéž písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. června 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.