Obchodní podmínky a GDPR

ustanovení, smlouvy, placení, dodací lhůty atd.

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Catus spol. s r.o. dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Hmotnosti, rozměry, výtěžnosti, ceny a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • vybavené českými návody k přípravě jeli to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny v internetovém obchodě se mohou lišit od cen uvedených v katalogu a mohou být odlišné od cen, za které si zboží nakoupíte při osobní návštěvě společnosti CATUS spol. s r.o. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách cen u dodavatelů. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky

Zásilky (není-li dohodnuto jinak) rozváží po celé smluvní přepravce firma GEIS CZ s.r.o., až před dům zákazníka. Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli (tel.: 569 431 770-1). Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v balíku.

8. Reklamace

Veškeré rozpory ohledně kvality dodávaného zboží, počtu kusů či přepravních podmínek se řídí platným reklamačním řádem, ke stažení zde. Pro uplatnění reklamace je vždy nutné řádně vyplnit reklamační formulář, ke stažení zde, a zaslat na e-mail: info@catus.cz

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

10. Prohlášení

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s firmou Catus spol. s r.o. bez souhlasu vlastníků těchto dat.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY (ZÁKAZNÍKY)

GDPR


Vážení klienti/zákazníci,

naše společnost CATUS spol.s r.o., IČ 15770753, se sídlem Kyjovská 1598, Havlíčkův Brod 58001 (dále "společnost") je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016ftj79 (dále "GDPR"), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností se, prosím, obraťte na:

Martina Veselá, e-mail: vesela@catus.cz

1. Proč tyto osobní údaje společnost zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje klientů zejména z těchto důvodů (účelů):

(i) uzavření příslušné smlouvy/ vyřízení objednávky/ poskytnutí služby.

(ii) vedení databáze klientů a jejich kontaktních údajů.

(iii) fakturace a vedení účetnictví.

(iv) vedení pohledávek vůči klientům.

(v) zaslání nabídky na dodávku/ službu.

2. Co společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje, pokud:

(i) je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (dohody), kterou s ní klienti uzavřeli (včetně samotného uzavření); v případě, že klient odmítne takové údaje poskytnout, není možné smlouvu (dohodu) uzavřít, resp. plnění ze smlouvy požadovat (např. vyřízení objednávky, poskytnutí služby).

(ii) společnost musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon (např. povinnost ověřovat totožnost).

(iii) je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze klientů).

3. Jaké osobní údaje společnost zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje klienta zejména v tomto rozsahu:

(i) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonický kontakt, e-mailovou adresu.

(ii) Popisné údaje: bankovní spojení.

(iii) Údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail zástupce klienta.

4. Komu může společnost zpřístupnit osobní údaje?

Klient bere na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

(i) subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).

(ii) zpracovateli, se kterým společnost spolupracuje, zejména společnosti Asseco Solutions a.s., IČ 64949541, Zelený pruh 1560, Praha 4, Beppo HB spol. s r.o., IČ 27501108, Bořivojova 878/35, Praha 3, KomTeSa spol. s r.o., IČ 45535663, Masarykova 2835, Havlíčkův Brod, ProjectSoft HK a.s., IČ 25286668, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů, společnost na žádost klienta informuje o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

( iii) následujícím propojeným osobám: CATUS servis spol. sr.o., IČ 25284002, Kyjovská 1598, Havlíčkův Brod

Společnost neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí. O konkrétních subjektech a podmínkách bude společnost informovat klienty na jejich žádost.

5. Jak dlouho bude společnost uchovávat osobní údaje?

Společnost bude osobní údaje klienta uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv společnosti. Konkrétní informace budou klientovi sděleny na jeho žádost.

6. Jaká jsou práva partnera?

(i) Klient je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

(ii) Klient je oprávněn požadovat po společnosti informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu společnost povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále je klient oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost společnosti osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni: 18.5.2018

Ing. Michal Bína 

Jednatel společnosti